Back to Top
 
 

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 1. Správce osobních údajů

MUDr. Světlana Vlasáková

IČO: 74254928

Zborovská 56, Praha 5, 15000

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

 • poskytování zdravotních služeb

 • vykazování hrazených zdravotních služeb

 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb

 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám

 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)

 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

 1. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)

 • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

 1. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

 1. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;

 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;

 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

 • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;

 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

 

Preventivní prohlídky

x_69cd3bbe.jpg

V rámci hrazené zdravotní péče byste měli nejméně dvakrát ročně navštívit svého stomatologa. Preventivní péče zahrnuje včasnou diagnostiku onemocnění zubů a tkání dutiny ústní, které by mohly v budoucnu způsobit potíže. Včasná diagnóza obvykle umožní více konzervativní léčbu, což šetří váš čas a peníze.

Číst dál: Preventivní prohlídky

Dentální hygiena

Udržovat ústa a zuby čisté je nejlepší způsob jak předcházet problémům jako jsou kazy, záněty dásní, parodontóza nebo třeba i špatný dech. Protože technika čištění a vhodné pomůcky rozhodují velmi zásadně o efektivitě čištění zubů, je vhodné je s lékařem či diplomovanou dentální hygienistkou probrat a nechat se poučit a "proškolit".

Číst dál: Dentální hygiena

Záchovná stomatologie

Záchovná stomatologie zahrnuje diagnostiku všech problémů týkajících se zdraví dutiny ústní, včetně oprav poškozených výplní, infikovaných nebo jinak destruovaných zubů, dásní a tkání. Zabývá se tedy ošetřením zubního kazu, úrazů zubů a komplikacemi s nimi spojenými. 

Číst dál: Záchovná stomatologie

Estetická stomatologie

obr_napravo.png

Pod pojmem estetická stomatologie si v dnešní době můžeme představit snahu o co nejpřirozenější vzhled chrupu pacienta. Dnešní moderní postupy umožňují opravit téměř jakékoliv defekty zubů naprosto dokonale, a to jak po stránce funkční, tak estetické. Výsledky práce mohou celkově zlepšit původní vzhled pacienta. 

Číst dál: Estetická stomatologie

Protetická stomatologie

Protetická stomatologie se zabývá náhradou ztracených zubů nebo částí zubu, které nelze opravit výplní. Současná protetická stomatologie nabízí spousty možností v oblasti zubních náhrad. Ať už se jedná o nahrazení jednoho zubu, skupiny zubů nebo ozubit zcela bezzubou čelist.

Číst dál: Protetická stomatologie

Chirurgická stomatologie

Ačkoliv moderní stomatologie nabízí mnoho možností a metod, jak zuby zachránit a zachovat, ne vždy je to možné - v takovém případě je nutné přistoupit k extrakci (vytažení) zubu. I z preventivních důvodů je někdy nutné uchýlit se k této variantě (například při komplexním ortodontickém řešení nebo u pacientů v rámci předoperačního vyšetření).

Číst dál: Chirurgická stomatologie

Parodontologie

Parodontologie je specializovaný obor, který se zabývá léčbou zánětu dásní, paradentózy (parodontitidy) a všech onemocnění, jež se týkají dásní a závěsného aparátu zubů. Paradentóza (parodontitida) vzniká z neléčeného zánětu dásní. Jde o dlouhodobý zánět závěsného aparátu zubů a kosti kolem zubů, při němž se zhoršuje upevnění zubů v čelistech. Postupně se začínají zuby viklat a nakonec se uvolňují, tedy vypadávají.

Číst dál: Parodontologie

Implantologie

Výkony implantologie jsou prováděné specialistou čili implantologem. Implantologie je moderní obor, který nabízí elegantní  a šetrné řešení ztráty jednoho nebo více zubů. Představuje minimálně invazivní výkon v porovnání s obroušením zdravých zubů kvůli můstku. Je prováděn v lokální anestezii. V našem centru používáme lety prověřený implantační systém ASTRA TECH.

Číst dál: Implantologie

Dětská stomatologie

Málokdo ví, že první návštěva u stomatologa by se měla odehrát již ve věku šesti měsíců, ve kterém se zpravidla prořezávají první zoubky. Ačkoliv se stále traduje, že mléčné zuby není nutné ošetřovat, opak je pravdou – ve skutečnosti jen zdravé mléčné zuby vedou ke zdravým stálým zubům. Při první návštěvě u zubaře by nemělo jít o ošetření, ale o kontakt dítěte s lékařem a navyknutí na nové, nezvyklé prostředí.

Číst dál: Dětská stomatologie

Ortodoncie (rovnátka)

Vážení pacienti, v případě Vašeho zájmu o ortodoncii (rovnátka) zde bude rozšířena nabídka i o tuto specializaci.

Bělení zubů

Barvu Vašich zubů ovlivňuje mnoho faktorů, mimo přirozeného zabarvení a síly skloviny, mohou být zuby zabarvovány kouřením, konzumací červeného vína, kávy, černého čaje, pokrmů s kari a tak dále. Pokud nejste spokojeni se zabarvením svého chrupu, bělení zubů je jedním z nejjednodušších a nejoblíbenějších způsobů, jak váš úsměv zdokonalit.

Číst dál: Bělení zubů

Pohotovost

Vážení pacienti, v případě akutních bolestí je naším posláním Vám pomoci od bolesti. Vždy se budeme snažit Vám najít a nabídnout nejbližší možný termín v rámci naší ordinační doby. 

Číst dál: Pohotovost

Zubní chrániče

Zubní chrániče jsou speciální nákusné dlahy vyrobené ze zdravotně nezávadného materiálu určené především pro sportovce a pro lidi se špatným zlozvykem skřípání zubů ve spaní.

Číst dál: Zubní chrániče